Namsingu saksa-vene-eesti sõnastik MÕISTEID KUTSEALUSTE NIMEKIRJATEST

Sõnaraamatud jms
Vasta
turvamees
Postitusi: 859
Liitunud: Teisipäev 20. Jaanuar 2009, 19:12:01
Asukoht: Vene
Status: Eemal

Namsingu saksa-vene-eesti sõnastik MÕISTEID KUTSEALUSTE NIMEKIRJATEST

Postitus Postitas turvamees »

MÕISTEID KUTSEALUSTE NIMEKIRJATETEST
saksa-vene-eesti keeles
http://www.ra.ee/ilmasoda/index.php/site/documents
A~A
Ableistung der Wehrpflicht - sõjaväekohustuse täitmine
Ackerbauer – põlluharija
Als Recrut abgegeben – võeti nekrutiks
аршинъ – arssin (1 arssin = 71,12 cm)
B~Б
безъ льготы - soodustuseta, ei oma soodustusi
C~Ц
D~Д
доброволецъ – vabatahtlik
дополнительный списокъ - lisanimekiri
Е~Е
Если призываемый не имѢетъ свидѢтельствa объ образованiи, то знаетъ- ли грамоту - kas on kirjaoskaja, kui mingit tunnistust pole
F~Ф
G~Г

Годъ, мѢсяц и число рожденiя по метрикѢ - sünnikuupäev, nagu on kirjas meetrikaraamatus
Годъ первоначальнаго призыва. № по призывному списку и № жеребья – Ajateenistuse aasta. Kutsealuste nimekirja nr ning liisu nr.
грамотенъ – haritud/ on kirjaoskaja
годенъ – teenistuskõlbulik
грамотенъ по эстонскому языку - haritud/ on eesti keeles kirjaoskaja
грудь – rinnaümbermõõt
Näiteks pikkus on 6
rinnaümbermõõt on 18/7
Me harjutasime siin seda põhikooli matemaatikat mõni aega tagasi:
Pikkus:
2 arssinat 2x71,12 = 142,24 cm
sinna juurde 6 verssokit 6x4,45 = 26,7 cm
Kokku pikkus 142,24 + 26,7 = 168,94 cm
Rinnaümbermõõt:
18x4,45 = 80,1 cm
7x4,45/8 = 3,89375 cm
Kokku rinnaümbermõõt 80,1 + 3,9 = 84,0 cm
http://www.isik.ee/foorum/viewtopic.php ... 68d#p50048
Н~Х
hat die Dorfsschule besucht - on külastanud (loengutest osa võtnud) küla õppeasutust
Hinberufung – kutse(alused), sõjaväeteenistusse ~ tegevteenistusse kutsumine
Холостъ, вдовъ или женатъ; имѢетъ ли детей и кого имѢнно - perekonnaseis (vallaline, lesk, abielus, kas on lapsi)
I~И
имѢетъ право на льготу втораго разряда, какъ единственно способный къ труду сынъ при отцѢ также способномъ къ труду и братьяхъ к труду неспособныхъ - 2. järgu soodustus, sest on perede ainukene toitja / kutsealusel on õigus 2. järgu soodustustele perekondlikel põhjustel, sest on perede ainukene töövõimeline, kelle isa on ka töövõimeline, kelle vennad ei ole töövõimelised.
имѢющiе право на льготу по семейному положенiю – soodustus perekonnaseisu järgi
и по вынутому имъ № 1 жеребья зачисленъ въ ратники ополченiя – ja on pärast lisu nr 1 võtmist Maakaitseväe sekka loetud
ist nach Ziehung des Looses № 1 den Landwehrmännern zegezählt worden - ja on pärast lisu nr 1 võtmist Maakaitseväe sekka loetud
J~Й
К~К

Какого вѢроисповѢданiя призываемый; какой его родной языкъ - usutunnistus; emakeel
kann lesen und schreiben – haritud, on kirjaoskaja
Когда принятъ на службу (годъ, мѢсяцъ, число) – millal on kroonusse ~ sõjaväkke võtnud e sõjaväeteenistusse ~ tegevteenistusse kutsunud (aasta ja kuupäev)
Къ какому разряду принадлежитъ по образованiю, съ обозначенiем числа, мѢсяца, года и № свидѢтельства о томъ и кѢмъ оно выдано - järgu tunnistus
L ~Л
Landwehrmann – maakaitseväelane
ledig – vallaline
Leibgarde, лейб-гвардия olid valikväeosad, ihu(kaitse)kaardiväelased, kes vähemalt algselt olid mõeldud eelkõige monarhi julgeoleku tagamiseks. Valvasid residentsi, aga vajadusel osalesid sõjategevuses. Kasutati ka tseremoniaalsetel eesmärkidel.
ЛѢта, показанныя в ревизской сказкѢ - vanus hingeloendi nimekirja järgi
ЛѢта по приписному свидѢтельству - vanus väeteenistuskohuslaste arvelevõtmise raamatu järgi
Loos – liisk, loos
Siin on toosama loos e liisk (muster)
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA. ... ,697,427,0
льгота - soodustus
лютеранинъ - luterlane
М~М
МнѢнiе врачей - arsti hinnang füüsilisele ja vaimsele tervisele
N~H
Начало службы – ajateenistuse algus
на испытание – saadetakse edasisele läbivaatusele
негоденъ – teenistuskõlbmatu
не имѢющiе право на льготу по семейному положенiю - soodustust perekonnaseisu järgi ei ole
непринадлежитъ - ei kuulu
не состоитъ - kutsealune ei ole kohtulikult karistatud või politsei järelevalve all
не явился – ei ole ilmunud kohale
никакому – ei ole/ mingit tunnistust pole
новобранецъ - noorsõdur
№ по порядку– järjekorranumber kutsealuste е väkkevõetute nimekirjas
№ подъ которымъ записанъ въ участковомъ призывномъ списке - nr kutsealuste nimekirjas
№ nach der Reihenfolge – järjekorranumber
№ по ревизской сказкѢ и по семейному списку или по книгѢ для приписки къ призывному участку - järjekorranumber hingeloendis või vallaelanike nimekirjas või väeteenistuskohuslaste arvelevõtmise raamatus, mõnikord on järjekorranumbri asemel märgitud raamatu leheküljenumber
№ nach der Hinberufungsliste des Jahres 187 – nr kutsealuste nimekirja järgi 187 aastal
Namen der Landwehrmänner – maakaitseväelaste nimed
О~О
объемъ груди - rinnaümbermõõt
ополченецъ – maakaitseväelane
ополченiе - maakaitsevägi
Особыя отмѢтки - erilised märkused
ОтмѢтка о состоящихъ подъ слѢдствиемъ или судомъ и о лишѢнныхъ всехъ правъ состоянiя, или всѢхъ особ. правъ и преимуществъ лично и по состоянiю присвоенныхъ, кѢмъ и подъ каким № разсужденiе сдѢлано - kas kutsealune on kohtulikult karistatud või politsei järelevalve all või kas kutsealuselt on kohtu otsusega õigused ära võetud
ОтмѢтки и рѢшенiя Присутствiя по воинской повинности - väeteenistuskomisjoni otsused ja märkused
ОтмѢтки о неявкѢ къ свидѢтельствованiю - märkus läbivaatusele mitteilmumise kohta
отсрочка –ajapikendus
охотникъ – vt. доброволецъ
Р~П
подъ каким № внесенъ въ списокъ ополченцевъ - number maakaitseväelaste nimekirjas e Millise numbri all on maakaitseväelaste nimekirjas
подъ судом и слѢдствиемъ не состоитъ и не состоялъ - kutsealune ei ole kohtulikult karistatud või politsei järelevalve all
посѢтилъ волостную школу - on külastanud (loengutest osa võtnud) valla õppeasutust
посѢщалъ сельскую школу - on külastanud (loengutest osa võtnud) küla õppeasutust
õppeasutust
послужной списокъ - teenistusleht
признанъ негоднымъ - teenistuskõlbmatu
призывъ – kutse (alused), sõjaväeteenistusse ~ tegevteenistusse kutsumine, kutse (sõjaväkke) ~ sõjaväkke võtmine
призывная комиссiя - väeteenistuskomisjon
призывной списокъ - kutsealuste nimekiri
призывной участокъ - kutsejaoskond
принятъ в отпускъ на 1 годъ – on puhkusele lasknud 1 aastaks
принятъ на службу – on sõjaväeteenistusse ~ tegevteenistusse kutsunud, sõjaväkke võtnud
прозванiе (или фамилiя), имя и отчество призываемаго - ees-, perekonna- ja isanimi
R ~P
разрядъ - järk
pатникъ – maakaitseväelane
ратник ополчения - maakaitseväelane
ратникъ 1 разряда - 1. järgu maakaitseväelane
ратникъ 2 разряда - 2. järgu maakaitseväelane
резервистъ – tagavaraväelane
родной языкъ эстонскiй – emakeel on eesti keel
ростъ (аршины, вершки) – pikkus (arssinad, verssokid)
ростъ призывамаго – pikkus verssokites ja arssinates (1 verssok = 4,445 cm, 1 arssin = 16 verssokit = 71.12 cm; NB! 1 verssok jagunes verssokikaheksandikeks, mis on allikas märgitud numbritega 1-st 7-ni, nt 2, 7. Seega tuleb täpse pikkuse meetermõõdustikku teisendamisel see number korrutada 0.555625-ga ja liita arssinate-verssokite väärtusele), rinnaümbermõõt verssokites, kaal puudades ja naeltes (1 puud = 40 naela = 16,38 kg, 1 nael = 409,51241 g)
S~C
СвидѢтельство о явкѢ къ исполненiю воинской повинности (безсрочное) – tunnistus ettetulemise üle sõeväekohuse täitmiseks
Семейное положенiе призываемаго, дающее право на льготу по 45 статьѢ устава - andmed sõduri pereliikmete kohta, mille põhjal otsustati, kas isikul on õigus soodustustele perekondlikel põhjustel
Сколько имѢетъ лѢтъ отъ роду – kui vana on
cлужба - ajateenistus
Сословiя и званiе – seisus ehk amet
Списокъ лицъ, зачисленныхъ въ запасъ - Reservi arvatud isikute nimekirjad
Списокъ ратникамъ ополченiя перваго разряда - 1. järgu maakaitseväelaste nimekiri
Способенъ къ строевой службѢ - teenistuskõlbulik
T~T
U~У

уволенъ вовсе отъ службы – erru läinud
уволенъ в отпускъ на 1 годъ - on puhkusele lasknud 1 aastaks
умѢетъ читать и писать поэстонскi – on eesti keeles kirjaoskaja
V
W~B

Wann das Zeugnis ertheilt worden – millal on vastav tunnistus välja antud
Wehrpflicht-Commission – sõeväekohuse komisjon
вершокъ - verssok (1 verssok = 4,44 cm)
вольноопределяющийся - vabaltmääratu (kesk- või kõrghariduse omandamise järel soodustingimustel teenistusse astunud vabatahtlik)
Время прiема на службу. Годъ, мѢсяц и число - ajateenistusse kutsumise kuupäev ja aasta
Вынутый призываемымъ № жеребья - tõmmatud liisu number
Z
Zeugnis über die Meldung zur Ableistung der Wehrpflicht – tunnistus ettetulemise üle sõeväekohuse täitmiseks
Ж
жеребiй – liisk, loos
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA. ... ,697,427,0
З
Занятiе, ремесло или промыселъ призываемого - kutsealuse amet või tegevusala
Зачисленъ – arvatud
Зачисленъ в ополченiе II разряда - On arvatud II järgu maakaitseväkke
Заявленiе о состоянiи здоровья - tervislik seisund
земледелѢцъ – põlluharija
знаетъ – haritud/ on kirjaoskaja
Я
Явился въ учебный сборъ - kordusõppusele ilmunud
Явился при моб. e мобилизацiи - mobilisatsioonile ilmunud

Vasta

Mine “Abistavad materjalid”